Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
– de App: iedere App waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

– de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina en App; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
– u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
– de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
– schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2.    Het onderstaande is van toepassing op de webpagina en App. Door de webpagina of App te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.    De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina en App regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4.    De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina en App in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5.    De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of App of met de onmogelijkheid de webpagina of App te kunnen raadplegen.

6.    De uitgever mag de webpagina en App naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7.    Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina en App gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8.    Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of App of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina en App verzendt.

9.    De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina en App te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina of App zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina en App monitoren.

10.    U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina en App, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

11.    Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld
De gegevens die je als bezoeker aan bruynzeel-sakura via deze website en App verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld. bruynzeel-sakura verzamelt deze persoonsgegevens enkel indien je daar zelf voor hebt gekozen door een formulier op onze website of App in te vullen. bruynzeel-sakura gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
– Het verlenen en verbeteren van onze diensten en producten.
– Informeren over producten en diensten van bruynzeel-sakura
Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je toestemming nodig van je ouders om je persoonsgegevens te verstrekken aan bruynzeel-sakura. Als je jonger bent dan 16 jaar, kunnen je ouders ook altijd de gegevens die je aan ons hebt verstrekt wijzigen of laten verwijderen. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.

 

Nadere informatie
Vragen die betrekking hebben tot de webpagina of App dienen gericht te worden tot de uitgever.

Alle rechten voorbehouden.